top of page

羅東 HIVE Hotel

  • 工作內容:曲面磚牆幾何及構造分析優化、參數模型建置、加工安裝資料產製、現場施工顧問

  • 設       計:前置建築

  • 地       點:羅東

  • 起       迄:2016/06 ~ 2017/06

  • 顧       問:長浩結構技師事務所

  • 施       工:文華營造

  • 客       戶:前置建築

bottom of page